ยื่นคำร้องขอเอกสาร
(ปพ.1)
ยื่นคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.7)
ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนและใบรับรอง
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ : ให้นำรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว มายื่นให้ในวันที่มารับเอกสาร (ตามจำนวนที่ยื่นคำร้อง)
ปพ.1 และ ปพ.7 : รับเอกสารได้หลังจากวันที่ยื่นคำร้อง 3 วันทำการ
ทรานสคริปและหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ : รับเอกสารได้หลังจากวันที่ยื่นคำร้อง 5 วันทำการ
ตัวอย่างรูปถ่ายนักเรียน
รายงานสถานะการยื่นคำร้อง
 กลับสู่หน้าหลัก